/V1/Eyeshot.svc/AddRotation (Method)
/V1/Eyeshot.svc/AddScaling (Method)
/V1/Eyeshot.svc/AddTranslation (Method)
/V1/Eyeshot.svc/ClearJob (Method)
/V1/Eyeshot.svc/Connect (Method)
/V1/Eyeshot.svc/ConvertToDwg (Method)
/V1/Eyeshot.svc/ConvertToDxf (Method)
/V1/Eyeshot.svc/ConvertToIges (Method)
/V1/Eyeshot.svc/ConvertToImages (Method)
/V1/Eyeshot.svc/ConvertToObj (Method)
/V1/Eyeshot.svc/ConvertToStep (Method)
/V1/Eyeshot.svc/ConvertToStl (Method)
/V1/Eyeshot.svc/ConvertToWebGL (Method)
/V1/Eyeshot.svc/ConvertToXml (Method)
/V1/Eyeshot.svc/Disconnect (Method)
/V1/Eyeshot.svc/DownloadData (Method)
/V1/Eyeshot.svc/DownloadDataDone (Method)
/V1/Eyeshot.svc/ExecuteJob (Method)
/V1/Eyeshot.svc/GetArea (Method)
/V1/Eyeshot.svc/GetFullOperationsLog (Method)
/V1/Eyeshot.svc/GetVolume (Method)
/V1/Eyeshot.svc/OnOperationCompleted (Method)
/V1/Eyeshot.svc/OnProgressChanged (Method)
/V1/Eyeshot.svc/OnTransformationCompleted (Method)
/V1/Eyeshot.svc/UpdateReadingSettings (Method)
/V1/Eyeshot.svc/UploadData (Method)
/V1/Eyeshot.svc/UploadDataDone (Method)
AddRotation Element
AddRotationResponse Element
AddScaling Element
AddScalingResponse Element
AddTranslation Element
AddTranslationResponse Element
All Operations Resource Group
anyType Element
anyURI Element
ArrayOfviewType Complex Type
ArrayOfviewType Element
ArrayOfWriteAutodesk.versionType Complex Type
ArrayOfWriteAutodesk.versionType Element
base64Binary Element
boolean Element
byte Element
char Element
char Simple Type
ClearJob Element
ClearJobResponse Element
Color Complex Type
Color Element
Connect Element
ConnectResponse Element
ConvertToDwg Element
ConvertToDwgResponse Element
ConvertToDxf Element
ConvertToDxfResponse Element
ConvertToIges Element
ConvertToIgesResponse Element
ConvertToImages Element
ConvertToImagesResponse Element
ConvertToObj Element
ConvertToObjResponse Element
ConvertToStep Element
ConvertToStepResponse Element
ConvertToStl Element
ConvertToStlResponse Element
ConvertToWebGL Element
ConvertToWebGLResponse Element
ConvertToXml Element
ConvertToXmlResponse Element
dateTime Element
decimal Element
Disconnect Element
DisconnectResponse Element
double Element
DownloadData Element
DownloadDataDone Element
DownloadDataDoneResponse Element
DownloadDataResponse Element
DownloadResponse Complex Type
DownloadResponse Element
duration Element
duration Simple Type
EWS Web Service
ExecuteJob Element
ExecuteJobResponse Element
FactoryType Attribute
FileType Element
FileType Simple Type
float Element
GetArea Element
GetAreaResponse Element
GetFullOperationsLog Element
GetFullOperationsLogResponse Element
GetVolume Element
GetVolumeResponse Element
guid Element
guid Simple Type
http://schemas.datacontract.org/2004/07/devDept.Eyeshot
http://schemas.datacontract.org/2004/07/devDept.Eyeshot.Translators
http://schemas.datacontract.org/2004/07/EyeshotWcfService
http://schemas.datacontract.org/2004/07/EyeshotWcfService.Tasks
http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Drawing
http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/
http://tempuri.org/
http://tempuri.org/Imports
Id Attribute
int Element
Introduction
long Element
OnOperationCompleted Element
OnProgressChanged Element
OnTransformationCompleted Element
OperationsType Element
OperationsType Simple Type
QName Element
Ref Attribute
short Element
string Element
TransformationsType Element
TransformationsType Simple Type
unsignedByte Element
unsignedInt Element
unsignedLong Element
unsignedShort Element
UpdateReadingSettings Element
UpdateReadingSettingsResponse Element
UploadData Element
UploadDataDone Element
UploadDataDoneResponse Element
UploadDataResponse Element
UploadRequest Complex Type
UploadRequest Element
viewType Element
viewType Simple Type
WriteAutodesk.versionType Element
WriteAutodesk.versionType Simple Type